Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 Thứ Ba ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: 649A Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Sự có mặt của Quý Cổ đông góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
STT Nội dung Hoàn thành
1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
2 Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
3 Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
4 GUQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
5 Mẫu thẻ biểu quyết (số 01 & 02) tải về
6 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
7 Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết ĐHCĐ 2021 (TAR) tải về
8 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Dự thảo) tải về
9 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Dự thảo) tải về
10 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Dự thảo) tải về
11 Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 (Dự thảo) tải về
12 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021 (Dự thảo) tải về
13 Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT 2020 kế hoạch hoạt động 2021 (Dự thảo) tải về
14 Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của BKS 2020 kế hoạch hoạt động 2021 (Dự thảo) tải về
15 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Dự thảo) tải về
16 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Dự thảo) tải về
17 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Dự thảo) tải về
18 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn vốn chủ sở hữu (Dự thảo) tải về
19 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Dự thảo) tải về
20 Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án tái chế rác thải thành điện năng và phân bón hữu cơ (Dự thảo) tải về
21 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (Dự thảo) tải về
22 Tờ trình về việc đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Dự thảo) tải về

 

DMCA.com Protection Status